Vše, aby Vaše komunikace byla radostí...

 

můj příběh...

 

Milada Záborcová - kdo jsem a co pro Vás mohu udělat?

 

Respekt, vztahy, emoce. Lektor nebo konzultant. Nebo obojí. Smyslem mé práce je pomoci Vám rozumět lépe sobě i druhým. Pracuji nejčastěji tam, kde se lidem "nedaří dobře". Doménou mojí práce je krizová komunikace a emočně náročné situace. Svojí činností pomáhám zvládnout obtíže ať již v životě osobním, nebo na pracovišti. Mojí silnou stránkou je empatické vnímání klienta, respektující přístup a styl spolupráce, kterou pomáhám posílit a rozvíjet Vaše emoční a komunikační schopnosti, díky nimž budete vycházet lépe s druhými, žít radostněji a inspirovat k tomu i ostatní. Veškerá moje práce - je o Vás :)

 

V oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře působím již řadu let. Zajímají mě mezilidské vztahy, které jsou výsledně alfou i omegou veškerého dalšího dění. A se svými klienty, nebo možná lépe řečeno - spolupracujícími partnery - se potkávám tam, kde zejména ve vztazích potřebují pomoci.  

Pracuji formou konzultací, připravuji workshopy, vedu týmová setkání anebo řešíme životní složité situace individuálně. Někdy pro zlepšení vztahů v rámci týmu může pomoci video trénink komunikace, jindy naplánování dobré strategie nebo supervizní přístup. V jiných momentech pak může mít největší přínos individuální konzultace, naslouchání a společné hledání řešení, které je stejně ve vás. 

Má cesta k této práci vedla přes zkušenosti a značně širokou paletu poznávání. Mým životním nastavením i hnacím motorem asi vždy bylo "neuzavřít se pouze do hranic jednoho oboru, oblasti, zájmu". 

Moje práce se s probíhajícími léty rozbíhala do čím dál pestřejších a zajímavějších směrů. V příležitostech, kdy se setkávám s lidmi z různých prostředí a pracovních oblastí, shledávám velké pozitivum. Na problémy se tak mohu dívat různými úhly pohledu a zkušeností. Setkala jsem se zástupci více než stovky neziskových organizací, firem, škol a vzdělávacích zařízení, nemocnic, ústavů sociální péče i úřadů veřejné zprávy. Pracuji také s téměř všemi věkovými kategoriemi, takže vzdělávání i spolupráce se odehrává napříč generačními skupinami od mladých až po starší dospělé i seniory.

Kam se tedy v posledním čase ubírají mé pracovní aktivity?

 

Workshopy dle požadavků klientů

  • Témata vzdělávání nastavujeme vždy po důkladné konzultaci a zvážení toho, co klient potřebuje a v čem vidí přínos a priority. Mezi oblasti, které vzděláváním a další formou spolupráce předávám, patří komunikace v krizových a zátěžových situacích, řešení konfliktů při práci s lidmi, trénink obrany proti manipulaci, prezentační dovednosti a korektní písemná komunikace, a také podpůrné programy pro sociální pracovníky, zdravotníky a učitele -  jako například práce se stresem, prevence syndromu vyhoření, vedení týmů, emoční dovednosti či mezigenerační spolupráce na pracovišti

 

Strategické plánování neziskových organizací

  • Neziskové organizace potřebují opřít svoji činnost o dobře formulované poslání, jasnou vizi a plán, který určuje strategii jejich rozvoje směrem ke klientům i v rámci týmu. Proces strategického plánování zahrnuje škálu navazujících kroků, s nimiž si někdy neziskové organizace, spolky či nadace nevědí rady. Pohled a podpora externího odborníka bývá velmi prospěšná. Způsob práce, kterým strategické plánování  pro organizace realizuji, zahrnuje i komplexní práci s týmem organizace.

 

Procesní audity firem

  • Firma není jen pojem, značka a pracovní proces, firma je především dobře fungující tým. Zpravidla. Pokud ovšem je takové firemní soukolí dobře vyladěno a nikde se nezadrhuje. Co může pomoci zefektivnit firmám jejich práci? Upření detailního pohledu na zaměstnance i vnímavé vidění širších souvislostí. Nezávislý pohled konzultantů pak může přinést nové prozkoumání i nezatížené úhly pohledu na výrobní i komunikační toky, pomáhá zmapovat stav týmu a jeho personálních kapacit. Zaměření na propojenost a komunikační možnosti v rámci širšího firemního prostředí i upření pohledu na způsoby řízení a na práci s lidskými zdroji v oblasti kompetencí, zodpovědností a rezerv, posiluje výsledně motivaci jednotlivých zaměstnanců, a podporuje pozitivní nasměrování firemní kultury. V čase, kdy pracovnímu stresu a problému mezilidských vztahů v rámci týmu, podléhá čím dál více zaměstnanců i jejich vedoucích, přinášejí procesní audity firmám benefit, díky němuž lze vytvářet a podporovat v samotné firmě takové klima a prostředí, kde se všem zúčastněným bude dobře pracovat, kde se budou dobře cítit – a hlavně, odkud právě kvalitní zaměstnanci nebudou chtít odcházet.

 

Podpůrné a vzdělávací programy pro zdravotníky a sociální pracovníky

  • Nemocnice, léčebná zařízení a ústavy státní sociální péče dnes i do budoucna čeká neustálý zápas nejen o klienty, ale i o lékařský a nelékařský personál. Díky spolupráci s předními odborníky v oblasti analýz problémů a potřeb zaměstnanců nemocnic, i vzhledem ke zkušenostem z realizace interaktivních seminářů ve fakultních i oblastních nemocnicích se daří nemocnicím i dalším zařízením nabízet programy přizpůsobené přímo konkrétním pracovištím a oddělením, či např. v rámci nemocnic průřezovým skupinám staničních a vrchních sester. Cíl těchto aktivit je zřejmý – podpora mezioborové i týmové spolupráce, rozvoj mezilidských vztahů, zlepšení komunikace a organizace práce. Práce s týmy v rámci nemocnic a zdravotnických zařízení pomáhá posílit pozitivní klima, které bude úspěšné v řešení problémů, učí personál bojovat se stresem a podporuje psychickou odolnost a spokojenost v náročných zdravotnických či sociálně orientovaných profesích. 

 

Semináře pro učitele a sborovny

  • Pedagogických sborů, skupin asistentů pedagogů či pracovníků primární prevence ve školství jsem v uplynulém čase poznala na desítky. Nejčastěji školím a předávám zkušenosti v oblasti emočních a komunikačních dovedností při práci s žáky, a v poslední době zejména i s rodiči dětí. Stejně jako i v jiných workshopech se mi jeví velkým pomocníkem při procházení modelovými situacemi video kamera, kdy si účastníci mají příležitost analyzovat zpětně chování a jednání své či zástupců jiných rolí, ale zároveň i vyzkoušet do té doby netušené emoční nastavení či vnitřní rozhodovací pohnutky u svých komunikačních partnerů, na které třeba ani sami nepomysleli. Video trénink je výborným prostředkem k tomu, aby bylo možné představit si a prožít lépe jednání protistrany, ať je již na druhém konci našeho dialogu a vztahu dítě, nebo jeho rodič.

 

Práce s týmy s využitím supervizních technik

  • Stále častěji se na mě v posledním čase obracejí instituce a organizace s žádostí o supervizní činnost. Spolupráce s neziskovými organizacemi, nebo třeba dětským diagnostickým ústavem je v mém podání vždy napřena na intenzivní zapojení celého týmu. 

 

Vzdělávání seniorů

  • Kurzy a workshopy pro seniorské skupiny patří dlouhý čas k mým srdcovým záležitostem. Příležitosti připravit akce seniorům na míru potkávám na akademiích třetího věku, při spolupráci s knihovnami, vzdělávacími centry zaměřenými na seniorské skupiny, nebo i na konferencích podporujících vzdělávání 3. věku, kde pravidelně vystupuji. Seniory zajímá velká škála oblastí, a já vedle aktivit směřovaných ke komunikaci zde také mohu realizovat četné přednášky v rámci svého literárně- historického zaměření, což je pro mne velkou radostí.

 

Individuální konzultace a řešení krizových a zátěžových situací v pracovním i osobním životě

  • Individuální konzultace tvoří část mé vlastní profesní praxe. Týkají se nejčastěji právě těžce prožívaných situací a prožitých osobních krizí. Na toto téma jsem také vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Grada na podzim roku 2017 knihu s názvem Jak projít životními krizemi k životním výhrám.

 

Zkušenosti z práce s účastníky kurzů mi pro řadu let přinášejí celou škálu příležitostí dívat se různými úhly pohledu, zamýšlet se nad tématy, která se týkají vztahů a managementu ve firmách i v neziskovém prostředí. Mým cílem je přispívat k tomu, abychom jakožto jednotlivci i společnost dokázali přistupovat k sobě navzájem s větší úctou, porozuměním i respektem.

V posledním čase se tedy moje síly i zájem upínají směrem k možnosti přispět ke zkvalitňování mezilidských vztahů, k řešení problémů, které se v nich přirozeně objevují, ke zvládání krizí a vyhrocených momentů v životě a zejména k tomu, jak rozvíjet u svých klientů schopnost pracovat s emocemi a zapojit je prospěšně do profesního i osobního života.

Mojí silnou stránkou je to, že patrně dobře dokážu své klienty vnímat a zároveň jim dávat prostor pro ně samé, vést je či spíše doprovázet při jejich nesnázích, učit je odkrývat jejich vlastní emoce, porozumět jim a umět s nimi pracovat tak, aby přes ně vedla cesta dál ke druhým lidem.

Smyslem mé práce je pomoci Vám rozumět tomu, co se ve Vás odehrává, pochopit, jaké prožíváte pocity a z čeho u Vás pramení, umět se vyjádřit tak, abyste si porozuměli s někým, s kým se Vám to třeba úplně nezdařilo. 

Někdy postačí naučit se správně naslouchat, jindy osvojit si dovednosti komunikace, kterou druhé nezraňujete, v dalších případech bude potřeba se možná rozhodnout, čemu už nedovolíte, aby Vám ubližovalo…anebo budeme společně zkoušet, jak se podívat na problém očima druhého, jak se vyjádřit, abychom lidi kolem nás nehodnotili, nevnucovali jim příliš rychle své rady či názory, nechtěně je neobviňovali, ale prostě s nimi dokázali jejich čas a příběhy sdílet. 

Být chápán je prý luxus - přesto po něm přirozeně touží prakticky každý a je jen na nás, jaké způsoby a přístupy k druhým v jednání s lidmi uvedeme do svého života.

Věnovat se Vám tedy mohu nejen jako lektor, ale i při soukromých konzultacích nebo třeba formou již zmíněného videotréninku – kdy se mi kamera po zkušenostech stala nástrojem, který výrazně pomáhá Vaše komunikační dovednosti posunout tam, kde z nich pak těžíte pozitivní účinek.

Při sestavování svých kurzů či během příprav k požadované konzultaci však mám stále na zřeteli jeden pro mě nejdůležitější fakt - jste to stále Vy sami, kteří mají svůj potenciál v sobě a znají odpovědi na své otázky nejlépe. 

Vy přinášíte duševní schopnosti a bohatství, které Vám mohu pomoci odhalit, ale kterým už nyní disponujete, a jen ho můžeme zkusit společně objevovat a rozvinout.

 

Při veškeré mojí práci - jste Vy ti nejdůležitější!

 

 

POJĎME SE TEDY SETKAT...

Milada Záborcová