Vše, aby Vaše komunikace byla radostí...

Manažerské dovednosti

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI LIDSKÉHO KAPITÁLU

 

ROZVOJ MANAŽERŮ, PERSONALISTŮ, ZAMĚSTNANCŮ

Kurzy, workshopy, konzultace 

 
 

prevence syndromu vyhoření a pozitivní motivace zaměstnanců

Modul

NÁSTROJE A POSTUPY SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ŘÍZENÍ A AGE MANAGEMENTU NA CESTĚ K PODPOŘE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI A SPOKOJENOSTI JEDNOTLIVCŮ I TÝMŮ

 
 •       Jak vzniká stres a jakou hraje roli
 •       Eustres, distres, stresové faktory v profesním i osobním životě
 •       Prevence stresu, „první pomoc“ a účinné techniky při zátěžové stresové situaci
 •       Čtyři fáze nástupu syndromu vyhoření – fáze poplachu, odporu, vyčerpání, ústupu
 •       Psychologické faktory - vliv dětství a jeho důsledky na odolnost proti stresu v dospělosti
 •       Ztráta vnitřního dialogu – stěžejní příčina syndromu vyhoření
 •       Kompenzace a únik, ztráta schopnosti vyhodnotit narůstající rizika vyhoření
 •       Strach a popírání emocí
 •       Vzorce chování směřující k nezvládání postupující emoční zátěže
 •       Jak čelit náporu zátěžových situací, rizika traumatu, odkazy na formy pomoci
 •       Co brání syndromu vyhoření?
 •       Prevence, vedení obtížných rozhovorů, doporučení a kroky ke zvládání postupujících stresových faktorů
 •       Motivace zaměstnanců jako účinné řešení v boji se stresem
 •       Řešení konfliktního klimatu
 •       Respektující přístup v týmové komunikaci
 •       Stres a pracovní klima jako zdroj fluktuace ve firmách
 •       Profesní perspektiva a osobní plánování
 •       Nové metody age managementu – řízení s ohledem na věk a potenciál zaměstnanců
 •       Cesta k individuálnímu přístupu
 •       Opatření pro podporu produktivity a pracovní schopnosti
 •       Syndrom vyhoření a věk
 •       Věková diverzita a mezigenerační spolupráce na pracovišti
 •       Co by měli manažeři, vedoucí týmů, personalisté i řadoví zaměstnanci vědět o stárnutí
 •       Aktuální situace a nejnovější trendy na trhu práce
 •       Atmosféra na pracovišti - pochvala, konstruktivní kritika, aktivní naslouchání, vstřícná komunikace 
 •       Emočně vypjaté rozhovory – jak nezraňovat a nenechat zranit sebe
 •       Nové trendy a nevyhnutelné změny v oblasti slaďování pracovního a osobního života
 •       Zvyšování konkurence schopnosti firem a pozitivní užitek z uplatňování age managementu
 •       Komunikace jako nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání na pracovišti
 •       Příklady dobré praxe, video trénink, zajímavé testy, interaktivní práce v průběhu celého workshopu
 
 

řízení s ohledem na věk a potenciál zaměstnanců - age management

 
 • Demografický vývoj ve vztahu ke stárnutí a proměny pracovního trhu
 • Věková diverzita a mezigenerační spolupráce na pracovišti
 • Co by měli manažeři vědět o stárnutí
 • Spravedlivé postoje ke stárnutí, nejčastější předsudky a mýty
 • Opatření pro podporu produktivity a pracovní schopnosti
 • Work-life balance v aktivním přístupu k pracovnímu životu
 • Sendvičová generace a její potenciál na trhu práce
 • Komunikace jako nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání na pracovišti
 • Zvyšování konkurenceschopnosti firem a pozitivní užitek z uplatňování age managementu
 

dialog a emoce v praxi zodpovědných lídrů

 
 • Emoce napříč kulturami
 • Chování a jednání pod návalem emocí
 • Krizové okamžiky a vnitřní emoční svět
 • Motivace, hodnocení, chvála, konstruktivní kritika ve vztahu k emocím
 • Nezvládnuté emoce a odmítání dialogu se sebou – čtyři fáze nástupu syndromu vyhoření
 • Vliv dětství ve vztahu k rozvoji emocí a jeho důsledky v dospělosti
 • Vedení obtížných rozhovorů – rozvoj porozumění, empatie a nenásilné formy komunikace
 • Strach a vztek jako výrazné emoce
 • Neverbální projevy a odhalování pocitů – rozdílná emoční řeč ženského a mužského těla
 • Budování důvěry – jak na rozhovory s respektem
 

komunikace v krizových a zátěžových situacích

 
 • Přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace
 • Typy a druhy krizových situací
 • Postup při řešení krizové situace
 • Úvodní kontakt, slova jako prostředek uklidnění
 • Empatie - vyjádření pochopení v zátěžové situaci
 • Konstrukce rozhovoru s člověkem zasaženým krizovou událostí
 • Chyby vedoucí k zablokování komunikace
 • Úloha a interpretace neverbálních signálů
 • Předávání informací, paměťové vyhodnocování události
 • Rizika traumatu, odkazy na pomoc
 • Jak čelit náporu zátěžových situací, práce se stresem
 

obrana proti manipulaci

 
 • Kdo je to manipulátor
 • Odhalení manipulace
 • Vztah manipulátora a manipulovaného v emoční rovině
 • Význam řeči těla při komunikaci s manipulátorem
 • Asertivní reakce a nastavení mantinelů
 • Účinné techniky obrany proti manipulaci
 • Jak se vyhnout manipulaci ve vztazích
 • Manipulace versus respekt – způsoby řešení problematických situací a mediační přístup
 

vedení týmu, hodnocení, motivace, řešení konfliktů při práci s lidmi

 

 

 • Složení týmu, týmové role, zapojení jednotlivců dle osobnostního potenciálu
 • Pochvala i kritika podřízených, negativní a pozitivní zpětné vazby
 • Motivace zaměstnanců
 • Kontrola podřízených, respekt k soukromí podřízených
 • Možnosti asertivního reagování v zátěžových situacích
 • Mobbing, bossing, prevence diskriminačního jednání
 • Manažerské a hodnotící rozhovory s podřízenými
 • Emoční dovednosti manažerů - nejčastější chyby a omyly při vedení lidí, jejich prevence a náprava
 • Budování vstřícného klimatu při práci s týmem
 • Řešení konfliktních a zátěžových situací – video trénink
 
 
 

správná komunikace - úspěšný business

 
 • Strategie obchodního rozhovoru
 • Stanovení cílů a plánované kroky k jejich naplnění
 • Příprava a osnova obchodní schůzky - práce s informacemi a materiály
 • Jak zajistit od počátku vstřícný průběh jednání - důvěra, logika, emoce
 • Navázání kontaktu s obchodními partnery – korespondence, telefonát, prezentace
 • Neverbální projev a různé druhy postojů
 • Předcházení námitek i jejich řešení v konkrétní situaci – potíže v obchodní komunikaci
 • Nátlak versus přesvědčení – jak rozpoznat manipulaci
 • Zásady korektní a účinné argumentace
 • Umění dovést schůzku k dohodě a úspěšnému uzavření obchodního jednání
 • Čas po uzavření dohod aneb schůzkou vše teprve začíná
 

Úspory času aneb jak si dobře naplánovat, zorganizovat a nezapomenout!

 

 • Plánování a organizace času – hlavní zásady, které šetří čas
 • Rozbor časových ztrát – test
 • Určování priorit a stanovení dosažitelných cílů
 • Sestavení pracovního či osobního plánu – praktická část
 • Workoholismus – prevence, identifikace, řešení
 • Kroky a postupy ke správnému zapojení paměti při nakládání s časem, hry a testy

 

Veškeré vzdělávací workshopy a další akce jsou připravovány jako kurzy na klíč dle zadání a potřeb zadavatele a jeho zaměstnanců.